• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Temeljna načela


I. Opći dio

1.

Polazeći od učenja dr. Ante Starčevića, dr. Eugena Kvaternika i njihovih sljedbenika, u kojemu je sadržano tisućljetno povijesno iskustvo hrvatskoga naroda i njegova težnja za pravdom i slobodom, a nadahnuta socijalno-političkom mišlju Antuna i Stjepana Radića i suvremenim demokratskim i socijalnim težnjama, Hrvatska čista stranka prava bori se za slobodu, socijalnu pravdu, blagostanje i napredak hrvatskoga naroda i svih hrvatskih državljana u skladu s ovim načelima.

2.

Samo usklađenim djelovanjem i zaštitom prava i interesa svih dijelova društva i svih pojedinaca postiže se napredak svakoga pojedinca posebno i naroda kao cjeline. Zato se Hrvatska čista stranka prava, želeći služiti svemu narodu, neće u svomu radu oslanjati samo na pojedine dijelove naroda, nego na cijeli narod.

 

II. Temeljna ljudska prava

3.

Čovjek je temeljna i najviša vrijednost u društvu, kojemu po samoj njegovoj naravi pripada pravo na život od začeća do naravne smrti, na slobodu mišljenja, savjesti i vjere, na slobodu javnoga okupljanja i udruživanja, na nepovredivost pisma i privatnoga stana, na uživanje plodova svoga rada, kao i druga prava sadržana u općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o pravima čovjeka, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima i Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji su sastavni dio ovih načela.

4.

Ljudska prava i slobode nitko čovjeku nije dao, pa mu ih nitko nema pravo ni oduzeti. Samo slobodni ljudi, a ne robovi, stvaraju duhovna i tvarna (materijalna) dobra. Zato je poštivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda pretpostavka sreće svakoga pojedinca i napretka i blagostanja cijeloga naroda, pa se sveukupna javna i državna djelatnost mora temeljiti na poštovanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda.

5.

Postojanje prava na političko djelovanje samo jedne ili samo nekih političkih stranaka ili na širenje i javno iznošenje samo nekih svjetonazora i uvjerenja zapreka je ostvarenju ljudskih prava i sloboda, pa prema tomu i pravne sigurnosti i osobne nepovredivosti svakoga pojedinca. Zato se Hrvatska čista stranka prava bori za politički pluralizam, u kojemu se ravnopravnim natjecanjem više političkih stranaka i njihovih svjetonazora i programa jedino moguće osigurati prava i slobode svakoga pojedinca, a time i slobodu, socijalnu pravdu, blagostanje i napredak cijeloga društva.

6.

Zagovaranje mržnje i nasilja protivno je temeljnim čudorednim zasadama uljuđenoga čovječanstva i zapreka ostvarenju ljudskih prava i sloboda, demokracije i mirnog suživota među ljudima i narodima, pa se Hrvatska čista stranka prava protivi svim političkim strankama i svjetonazorima koji propovijedaju mržnju i nasilje prema bilo komu.

III. Državnopravni dio

7.

Nema slobodna pojedinca bez slobode naroda kojemu dotični pojedinac pripada. Hrvatski narod, kao i svaki drugi narod, ima pravo na opstanak, slobodu i neometan razvitak svih svojih duhovnih i tvarnih snaga. Svaki pokušaj stapanja ili poistovjećivanja hrvatskoga naroda s bilo kojim drugim narodom protivan je prirodnoj težnji i pravu hrvatskoga naroda na opstanak, pa se zato Hrvatska čista stranka prava protivi jugoslavenstvu i svim sličnim političkim težnjama.

8.

Samo slobodna, samostalna i nezavisna hrvatska država jamstvo je opstanka, slobode i neometanog razvitka hrvatskog naroda, pa se zato Hrvatska čista stranka prava bori za oslobođenje cijeloga hrvatskoga etničkoga i povijesnoga prostora, za uspostavu potpuno samostalne i nezavisne Države Hrvatske na cijelom tomu prostoru i za obranu te Države (nakon što ona bude uspostavljena).

9.

Nastala na tisućljetnoj hrvatskoj državnoj tradiciji i na prirodnim težnjama hrvatskog naroda za vlastitom državom, Država Hrvatska izraz je i nositelj duhovnih vrijednosti i potreba hrvatskog naroda.

Pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj imaju pravo na očuvanje, njegovanje i razvijanje nacionalne kulture i samobitnosti (uporaba vlastitog jezika, osnutak kulturnih društava, izdavanje novina, otvaranje škola na materinskom jeziku i dr.) u skladu s međunarodnim pravom, a oni su dužni poštovati prava i interese hrvatskog naroda i hrvatske države.

10.

Ni hrvatski narod ni Državu Hrvatsku ne obvezuju nikakvi državnopravni ugovori iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti koji nisu ili ne bi bili prihvaćeni njegovom slobodnom voljom ili su protivni njegovu pravu na opstanak, na slobodu i život u potpuno samostalnoj i nezavisnoj državi i neometan duhovni i materijalni razvitak, kojih se prava nijedan narod ne može odreći.

11.

Država Hrvatska ima republikanski oblik vladavine, s premijerom kao predsjednikom vlade. Država Hrvatska njegovat će posebnosti svih svojih dijelova i uvažavati njihov različit povijesni razvitak i druge značajke.

12.

U Državi Hrvatskoj zakonodavstvo, pravosuđe i uprava međusobno su odijeljeni. Sva se predstavnička tijela biraju tajnim i neposrednim glasovanjem, na temelju jednakoga i općega prava glasa, a uz primjenu sustava razmjernog predstavništva. Izvršna tijela i dužnosnici u predstavničkim tijelima imenuju se i rade u skladu s pravilima parlamentarnog sustava vladavine. Suci su nezavisni u svomu radu, biraju se na neodređeno vrijeme i ne mogu protiv svoje volje biti razriješeni dužnosti, osim u slučajevima koji su propisani zakonom.

13.

Rad se svih državnih tijela mora odvijati samo na temelju ustava, zakona i drugih propisa, nezavisno o smjernicama bilo koje političke stranke ili skupine (pravna država).

Sve se državne službe i djelatnosti (vojska, redarstvo, školstvo i sl.) moraju depolitizirati i ne smiju služiti probicima bilo koje političke stranke.

14.

Vrhovnička ovlaštenja u Državi Hrvatskoj mogu obavljati samo hrvatski državljani, koje narod izabere na slobodnim izborima.

Država Hrvatska slobodno raspolaže svojim bogatstvima i bez njezina pristanka ne smiju se ta bogatstva prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Prirodni izvori i rijetkosti, kao što su rijeke, jezera, morska obala i sl., pa osobito znae`ajni i rijetki predmeti kulturne baštine pripadaju cijelomu narodu i ne smiju biti u pravnom prometu, a ako se nalaze u posebničkom (privatnom) vlasništvu, država vodi posebnu skrb o njihovom čuvanju i zaštiti.

15.

Svi su hrvatski državljani jednaki u pravima i dužnostima i pred zakonom, bez obzira na rasu, spol, jezik, vjeru, svjetonazor, političko uvjerenje, naobrazbu ili društveni položaj.

Sve su vjere ravnopravne, a crkva je odvojena od države.

 

IV. Društveno-gospodarski dio

16.

Rad je pravo i dužnost svakog pojedinca, opće ljudska vrijednost i temelj svakog napretka i blagostanja.

Osobni rad omogućuje slobodan razvitak čovjeka i bez obzira na gospodarsku vrijednost izraz je stvaralačke i životne snage i pretpostavka ljudskoga dostojanstva.

Hrvatski državljani mogu biti primani u državnu službu i u državna poduzeća i ustanove samo na temelju stručne sposobnosti, radnih rezultata i osobne čestitosti.

Hrvatska će se čista stranka prava svim prikladnim sredstvima boriti protiv mita i korupcije, a za ćudoredno ozdravljenje društva.

17.

Vjera u boga je najjači oslonac plemenitoga i ćudorednoga života, bez kojega propadaju narodi i pojedinci.

Stoga je dužnost Države Hrvatske da potpomaže djelatnosti svih vjerskih zajednica u ispunjavanju njihove zadaće i da poštuje vjerske tradicije i osjećaje naroda, ne dirajući pri tomu pravo svakoga čovjeka da vjeruje ili ne vjeruje.

Hrvatski je narod, kao i hrvatski državljani općenito, vjerski jedinstven, pa je zadaća Hrvatske čiste stranke prava da razvija vjersku snošljivost i ljubav me?u pripadnicima raznih vjera i tako širi slogu u Hrvatskoj.

18.

Obitelj je temeljna stanica društva i najbolje jamstvo za dobar i skladan odgoj svakoga pojedinca.

Stoga se obitelji mora posvetiti posebna skrb i zaštita i prikladnim odgojnim i zakonskim mjerama zaštititi je od razaranja.

Naročito je zadaća Države Hrvatske da svakoj obitelji osigura život dostojan e`ovjeka.

19.

Zbog niska nataliteta i prevelika iseljavanja hrvatski je narod u pogibelji da izumre. U takvim prilikama rađanje i odgoj djece moraju postati briga i interes cijele Hrvatske.

Stoga je država Hrvatska – otvaranjem vrtića, osiguravanjem stanova mladim bračnim parovima, isplatom dječjeg dodatka u visini dovoljnoj za odgoj djeteta, ovisno o materijalnim prilikama roditelja, davanjem porodiljskoga dopusta majkama u trajanju potrebnom za odgoj djeteta, prednošću u zapošljavanju roditelja s većim brojem djece i na slične načine – dužna omogućiti da se svako začeto dijete rodi i da se svakomu djetetu osigura sretno i radosno djetinjstvo.

20.

Zbog nasilja koje su nehrvatske vlasti provodile nad hrvatskim narodom i zbog siromaštva u koje je Hrvatska dovedena, Hrvati su prisiljeni napuštati pradjedovska ognjišta i iseljavati se iz Hrvatske, pa tako danas više od jedne trećine Hrvata živi i radi izvan Domovine, dok se u Hrvatsku trajno useljava nehrvatsko pučanstvo. Hrvatska čista stranka prava zalagat će se da se uklone uzroci iseljavanja i tako to iseljavanje zaustavi, a i da se svakomu Hrvatu i hrvatskom državljaninu omogući povratak u Domovinu, bez obzira na uzroke iseljavanja. Hrvatska čista stranka prava ističe da Hrvatska nije zemlja slobodnoga useljavanja, a posebno će se zalagati da se stvore političke, gospodarske, kulturne, psihološke i druge stvarne pretpostavke da bi se hrvatski iseljenici mogli trajno nastaniti u Hrvatskoj i tako pridonijeti njezinoj obnovi i procvatu.

21.

Hrvati su posebno prisiljeni na iseljavanje iz povijesnih hrvatskih zemalja Bosne, Hercegovine, Boke Kotorske, Srijema, Bačke i Banata. Stoga će se Hrvatska čista stranka prava također zalagati da se zaustavi iseljavanje iz tih područja i da se provodi potrebna demografska politika kako bi sačuvale značajke tih hrvatskih područja.

22.

Narodno se gospodarstvo može razvijati i napredovati samo na slobodi posebničkog poduzetništva, bez kojega nastaje sveopći tvarni i duhovni zastoj.

Država je dužna poticati i unapređivati posebničko poduzetništvo, jer ne može biti uspješne i napredne ljudske zajednice ako u gospodarstvu ne surađuju pojedinci i državna vlast, vodeći računa o općem dobru.

23.

Posebničko vlasništvo izraz je ljudske prirode i jamstvo ljudske slobode pa ga je država dužna štititi, promicati i razvijati.

Ali, vlasništvo ima i društvenu ulogu, pa je država dužna prikladnim mjerama osigurati da se posebničko vlasništvo ne služi samo osobnim probicima pojedinaca nego i društvu u cjelini.

Uz posebničko vlasništvo država potiče i potpomaže zadružno vlasništvo.

Državno vlasništvo može postojati samo izuzetno kada to očito zahtijeva opće dobro, ali pri tomu treba paziti da se ne bi bez potrebe suzilo posebničko vlasništvo.

Zato se Hrvatska čista stranke prava zalaže za posebničko i zadružno vlasništvo kao glavne oblike vlasništva.

24.

Samo skladan gospodarski razvitak svih hrvatskih krajeva i onih gospodarskih grana koje mogu izdržati utakmicu na svjetskom tržištu omogućuje blagostanje i napredak svega naroda, pa je Država Hrvatska dužna voditi takvu gospodarsku politiku kojom se smanjuju razlike u razvijenosti pojedinim njezinih dijelova i potiče razvitak konkurentnih gospodarskih grana.

Radi što bržeg razvitka narodnoga gospodarstva, Hrvatska će čista stranka prava poticati ulaganja u znanstveno – istraživački, inovacijski i racionalizatorski rad i promicati one veleobrtne, poljoprivredne, uslužne i druge djelatnosti koje su u gospodarskom smislu opravdane, smanjuju stopu nezaposlenosti i omogućuju uključivanje u rad mladih i stručnih osoba.

25.

Zbog loše gospodarske, a naročito poljodjelske i društvovne (socijalne) politike, seljaštvo i radništvo dovedeno je u vrlo težak položaj, pa im je država dužna posvetiti posebnu skrb i zaštitu. Radi održavanja i razvitka seljačkoga gospodarstva i sprječavanja raseljavanja sela, nužno je seljaku osigurati stručnu pomoć i povoljne kredite, zajamčiti otkup viškova seljačkih proizvoda po cijenama koje osiguravaju isplativost (rentabilnost) proizvodnje u selu i zakonom spriječiti usitnjavanje seljačkoga posjeda, a prikladnim mjerama državne politike osigurati da sva neobrađena zemljišta prijeđu u posjed onih koji će ih obrađivati. Istodobno, državna je vlast dužna u selu unaprjeđivati i osiguravati izgradnju prometnica, prometne sveze, pitku vodu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, osnovnu i stručnu naobrazbu, kulturni život i druge pogodnosti, tako da životne prilike ne selu budu približno jednake životnim prilikama u gradu.

26.

Rad je izraz ljudske osobnosti, pa stoga plaća ne može zavisiti isključivo od ponude i potražnje radne snage, već mora biti izraz ljudske uzajamnosti i dovoljna da radniku i njegovoj obitelji osigura život dostojan čovjeka. Samo rad i kapital udruženi zajedno, a ne samo rad ili samo kapital, stvaraju tvarna dobra, pa zato radnici imaju neotuđivo pravo na rad i radno mjesto.

27.

Hrvatska čista stranka prava se zalaže za pravo na štrajk svih zaposlenih i za osnivanje strukovnih organizacija (sindikata) poslodavaca i posloprimaca koje će biti potpuno nezavisne o državnoj vlasti i koje će štititi prava i interese svojih članova.

28.

Kultura je najvažnija značajka naroda, ona oplemenjuje čovjeka i uzdiže njegovo ljudsko dostojanstvo. Želeći zatrti slobodu, čast i dostojanstvo, a time i sami opstanak hrvatskoga naroda, hrvatski su neprijatelji sustavno uništavali i zatirali hrvatsku kulturu, a jezik i povijest posebno, pri čemu su naročito iskrivljeno prikazivali stvaranje i djelovanje Nezavisne Države Hrvatske. Zato Hrvatska čista stranka prava zahtijeva čuvanje i njegovanje hrvatske kulturne baštine, njezino svestrano proučavanje, istinito i objektivno prikazivanje u javnosti – a naročito prikazivanje stvaranja i djelovanja Nezavisne Države Hrvatske kao jednoga od najistaknutijih razdoblja i ostvarenja u borbi za hrvatsku državnu nezavisnost – i na taj način uklanjanje svih posljedica protuhrvatskoga djelovanja na hrvatsku kulturu i vraćanje časti i dostojanstva hrvatskomu narodu, a zatim daljnje razvijanje svih vrsta kulturnoga stvaralaštva kao stalnoga oblika oplemenjivanja hrvatskoga naroda i uzdizanja njegova ljudskoga dostojanstva u krilu uljuđenoga čovječanstva.

29.

Hrvatska se čista stranka prava zalaže za izgradnju modernoga školskoga i odgojnoga sustava, rasterećena svih političkih i ideoloških utjecaja, koji će svim svojim ulenicima i studentima:

Omogućivati dovoljno široku općeobrazovnu osnovu kao prijeko potreban uvjet za kulturni život i raznoliko daljnje stručno osposobljavanje;

Omogućivati da u skladu sa svojim individualnim mogućnostima maksimalno razviju svoje sposobnosti;

Omogućivati njegovanje pozitivnih ljudskih osobina i time izgrađivati čestite, snažne, kreativne i istinski uljuđene osobe.

30.

Znanost je bitna poluga cjelokupnoga razvitka moderne civilizacije, pa prema tomu i modernoga hrvatskoga društva, i zato treba stvoriti sve duhovne, stvaralačke, gospodarske, pravne i organizacijske uvjete za njezin stalan razvitak. Hrvatska čista stranka prava će se zalagati da se znanstveni pristup ugradi u čitav socijalni, kulturni i obrazovni život Hrvatske i da se omogući što bolje financiranje znanstvene djelatnosti i što brži prijenos rezultata svjetskog znanstveno-tehničkog napretka u život Hrvatske. Hrvatska čista stranka prava će se također zalagati da se stvore uvjeti za otkrivanje i razvijanje mladih znanstvenika i za njihovo ubrzano napredovanje.

31.

Bez čista ljudskoga okoliša nema sretna i zdrava ljudskog života, pa čak ni opstanka na zemlji.

Stoga se Hrvatska čista stranke prava zalaže za zaštitu od uništavanja i onečišćavanja prirode u kojoj čovjek živi, a naročito prirodnih rijetkosti i znamenitosti, i za očuvanje ravnoteže u prirodi.

Radi zaštite prirode Hrvatska će čista stranka prava promicati razvitak ekološke kulture i izgrađivanje ekološke kulture i u veleobrtu zahtijevati primjenu najsuvremenijih tehnoloških mjera kojima se proizvodnja čini neškodljivima za ljudski okoliš.

V. Zaključne odredbe

32.

Za ostvarenje ciljeva sadržanih u ovim načelima kojima su težili najbolji hrvatski sinovi i kćeri kroz stoljeća, potrebno je uma, ali također i rodoljublja, poštenja i spremnosti na žrtvu.

Zbog toga u Hrvatsku čistu stranku prava mogu biti primani samo pošteni i odani sinovi i kćeri hrvatskoga naroda, koje ne vodi težnja za plaćom i položajima, već spremnost na žrtvu za sreću i slobodu Hrvatske.