• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Etički kodeks


Na IV sjednici Središnjeg odbora održanoj 15. studenoga 2014. godine usvojen je ETIČKI KODEKS
kojim se propisuje i upućuje članstvo HČSP-a, na ponašanje u međusobnim odnosima sa drugim osobama , a sve u skladu nauka Dr. A. Starčevića, Oca Domovine, kao i u skladu deklaracija o pravima čovjeka i građana, a odnose se na ravnopravnost svih članova stranke, dobro ponašanje, međusobno prijateljstvo i uvažavanje, razum i razboritost, poštenje, istinu i pravdu. To su osnovne vrijednosti kojih se trebaju držati svi članovi HČSP-a.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etički kodeks HČSP-a (u daljnjem tekstu: Kodeks) se temelji na načelu suverene jednakosti svih svojih članova. u provođenju etičkih načela ponašanja dužnosnika i članova HČSP-a (u daljnjem tekstu: članovi HČSP-a). Kodeksa su se dužne pridržavati i osobe koje nisu članovi HČSP-a ako politički djeluju za HČSP-a

Članak 2.

U vršenju svojih prva i sloboda s dužnim poštovanjem članovi HČSP-a prihvaćaju načela ponašanja utvrđena ovim Kodeksom kao svoja osobna načela u cilju osiguranja dužnog priznanja i poštivanja prava i sloboda u zadovoljenju pravičnih zahtjeva morala, javnog poretka i općeg blagostanja u demokratskom društvu i u svakodnevnom životu svakog člana HČSP-a.

Članak 3.

Svi članovi HČSP-a će poticati domoljublje, čovjekoljublje, poštenje,pravednost,istinu, odgovornost i
kulturu dijaloga u skladu propisanih načela ovog Kodeksa.

II. ETIČKA NAČELA HČSP-a

Članak 4.

Usvajanjem i stupanjem na snagu ovog Kodeksa, svi članovi HČSP-a su se dužni pridržavati propisanih pravila , čuvati svoj osobi ugled i ugled članova HČSP-a, dužni su postupati u skladu ljudskih prava i sloboda,štititi dostojanstvo svake osobe,postupati humano i priteći u pomoć kojima je potrebna.

Članak 5.

Dužnost članova HČSP-a je da političke stavove iznose argumentirano, istinito i provjereno u skladu
kulture dijaloga, pri čemu ne mogu iznositi svoje stavove u javnost kao stavove politike HČSP-a.

Članak 6.

Svaki član HČSP-a slobodno, će iznijeti svoje mišljenje o pitanjima djelovanja i vođenja politike HČSP-a. Različita i suprotstavljena mišljenja iznose se argumentirano , pazeći da se ne omalovaži tuđe mišljenje i izneseni prijedlog. Dužnost je svakog člana HČSP-a poštivati i provoditi odluke koje donose tijela HČSP-a.

Članak 7.

Prezentiranjem programa u javnost imaju dužnosnici, a ostali članovi uz suglasnost nadležnih tijela i dužnosnika HČSP-a. Dužnosnici kao i svi članovi u javnim nastupima, govorima ili pisanim tekstovima kojima se obraćaju javnosti dužni su se držati načela ovog Kodeksa. To znači njegovati ideale mira,ljudskosti,slobode,solidarnosti i sve druge ideale koji doprinose međusobnom zbližavanju i zajedništvu.

Članak 8.

Jedan od glavnih ciljeva u djelovanju i radu HČSP-a je da ni jedan član stranke ne smije zlorabiti svoj položaj u stranci za stjecanje osobne koristi , ili koristi za svoju obitelj ili za bilo koju drugu osobu.
Ne smije zlorabiti utjecaj na donošenje političke odluke ili odluke zakonodavne,izvršne ili sudbene vlasti
ili utjecati i poticati na bilo koju radnju koja je suprotna Zakonskim propisima.

Članak 9.

U duhu načela ovog Kodeksa, odnosi članova HČSP-a se temelje na kolegijalnosti, solidarnosti, suradnji
uzajamnom poštivanju i uvažavanju,toleranciji,povjerenju ,pomaganju,pristojnosti i strpljenju.

Jedan od glavnih ciljeva treba biti da svaki član HČSP-a razumije informaciju važnu za djelovanje i politiku HČSP-a. Dužnost je svakog člana da svaku informaciju ili koji podatak kojim bi se doprinosio poticaju i važnosti oblikovanju politike HČSP-a iznijeti pred tijela HČSP-a , kao i sudjelovati u radu u tijelima stranke u koja je izabran.

Dužnost svakog člana je plaćati članarinu,temeljem kojeg prihoda je moguće razvijati političku,kulturološku i svaku drugu aktivnost. Članovi su dužni i na druge načine doprinositi radu i rastu HČSP-a, kao na primjer:
– vođenje i kreiranje politike svojim stručnim znanjem, inicijativama, izradi i provedbi projekata, u organiziranju skupova, u akcijama lokalne zajednice, propagirati aktivnosti i program HČSP-a, a sve sa ciljem
postizanja najviše razine intelektualnog,tehničkog,socijalnog kulturnog i političkog razvoja.

Članak 10.

Načela ovog Kodeksa odbacuju:

• sve što se protivi načelima ovog Kodeksa,
• što se protivi časti i ugledu člana HČSP-a
• pozivanje na nacionalnu, rasnu ili drugu netrpeljivost ili nasilje,
• bilo koji oblik diskriminacije, nasilničko ponašanje,omalovažavanje i vrijeđanje druge osobe, iznošenje neistinite i neprovjerene informacije te širenje zlonamjernih glasina, javno istupanje kojim se omalovažavaju članovi HČSP-a , ili se na bilo koji način nanosi šteta HĆSP-u
• nepoštivanje Ustava i drugih akata HČSP-a, odluka tijela HČSP-a , utvrđenih protokola zasjedanja tijela HČSP-a u svakodnevnom životu postupati suprotno propisima načela ovog Kodeksa

Članak 11.

Članovi HČSP-a ne smiju iznositi u javnost podatke i informacije o radu tijela HČSP-a, o odlukama tijela
HČSP planovima i akcijama HČSP-a ili o drugim činjenicama prije nego što nadležno tijelo HČSP-a odredi da mogu postati dostupni javnosti.

III. ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 12.

Za provedbu ovoga Etičkog Kodeksa osniva se Etičko povjerenstvo HČSP-a.
Etičko povjerenstvo ima 5 članova koje imenuje Glavni stan HČSP-a na mandat od 4 godine.
Članovi Etičkoga povjerenstva između sebe biraju predsjednika na prvoj sjednici.

Članak 13.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

• daje mišljenje o sadržaju Kodeksa i o načinu njegove primjene
• promiče etička načela
• prima pritužbe na ponašanja članova HČSP-a, utvrđuje njihovu osnovanost daje odgovore podnositelju pritužbe u roku od 15 dana od primitka pritužbe izvješćuje o pritužbi predsjednika podružnice HČSP-a, protiv čijeg je člana pritužba podnesena
• u slučaju osnovanosti pritužbe, u roku od 8 dana prosljeđuje pritužbu nadležnom Županijskom Časnom sudu HČSP-a radi provedbe postupka stegovne odgovornosti
• prati primjenu Kodeksa te predlaže njegove izmjene i dopune
• izvješćuje Predsjednika HČSP-a o podnesenim pritužbama
• podnosi godišnje izvješće Glavnom stanu HČSP-a o povredama Kodeksa
• predlaže Predsjedniku HČSP-a donošenje poslovnika o radu Etičkog povjerenstva.

IV . ODGOVORNOST ČLANOVA HČSP-a ZA POVREDU KODEKSA

Članak 14.

• Kod povrede odredbi ovoga Kodeksa članovi HČSP-a odgovaraju pred Županijskim Časnim sudom HČSP-a.
• Postupak za utvrđivanje odgovornosti za povredu ovoga Kodeksa pokreće se podnošenjem pritužbe
Županijskom Časnom sudu HČSP-a. Županijski Časni sud HČSP-a donosi odluku u roku od 15
dana od dana zaprimanja pritužbe.
• Za povredu Kodeksa članu HČSP-a može se izreći:
usmena opomena
pisana opomena
javna opomena, koja se objavljuje u podružnici HČSP-a čiji je član
novčana kazna, koja je prihod HČSP-a.
opomena pred isključenje iz HČSP-a.
isključenje iz HČSP-a.
• Visinu novčane kazne iz prethodnog stavka utvrđuje Glavni stan HČSP-a za svaku kalendarsku godinu. Novčana kazna ne može iznositi više od 20 iznosa članarine člana HČSP-a kojemu se izriče novčana kazna.
• Protiv odluke Županijskoga Časnog suda HČSP-a podnositelj pritužbe i član HČSP-a kojemu je izrečena jedna od mjera iz stavka 3 ovoga članka mogu izjaviti žalbu Središnjem Časnom sudu HČSP-a u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostupanjske odluke.
• Središnji Časni sud HČSP-a odlučit će o žalbi u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe. Odluka Središnjega Časnog suda HČSP-a je konačna.

Zagreb, 06. 12. 2016.
PREDSJEDNIK HČSP-a
Davor Trbuha