• Twitter
  • Facebook
  • Feed

Ustav Hrvatske čiste stranke prava


I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Hrvatska čista stranka prava jest politička stranka koja se zalaže za slobodu i boljitak hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana u skladu s odredbama sadržanim u Temeljnim načelima Stranke.

Članak 2.

Naziv je stranke Hrvatska čista stranka prava. U skraćenom obliku naziv glasi HČSP. Sjedište je Hrvatske čiste stranke prava u Zagrebu.

Članak 3.

Hrvatska je čista stranka prava pravna osoba i upisuje se u registar političkih stranaka pri nadležnom državnomu tijelu.

Članak 4.

Hrvatska čista stranka prava obavlja svoju djelatnost u Hrvatskoj i izvan Hrvatske gdje živi hrvatski narod. Hrvatska čista stranka prava usklađuje svoje ustrojstvo i djelatnost s propisima države u kojoj djeluje. Za ostvarivanje svojih ciljeva Hrvatska se čista stranka prava bori mirnim, nenasilnim putem.

Članak 5.

Hrvatsku čistu stranku prava predstavlja i zastupa predsjednik stranke. U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnost, predsjednika zamjenjuje jedan od dopredsjednika kojeg on odredi ili politički tajnik. Ako je predsjednik spriječen odrediti osobu koja će ga zmjenjivati, učinit će to umjesto njega Glavni stan.

Članak 6.

Hrvatska čista stranka prava ima svoj pečat, znak, zastavu i ostalo znakovlje. Pečat je okrugla oblika s tekstom “Hrvatska čista stranka prava – Zagreb”. Na pečatu niže ustrojbene jedinice nalazi se još i naziv te ustrojbene jedinice, na koju se pečat odnosi. Oblik i sadržaj znaka i elemente za njegovo grafičko riješenje utvrđuje Glavni stan. Glavni stan utvrđuje oblik i sadržaj i ostaloga znakovlja Stranke (zastave, zastavice, bedževi, članske iskaznice i sl.).

Članak 7.

Hrvatska čista stranka prava surađuje sa svim političkim skupinama, društvima i pojedincima, ako se time potpomaže ostvarenje Temeljnih načela Stranke. Hrvatska čista stranka prava učlanjuje se u domaće i međunarodne udruge, ako se time pridonosi ostvarenju Temeljnih načela Stranke.

Članak 8.

Rad Hrvatske čiste stranke prava i njezinih tijela je javan. Odlukom pojedinog tijela Hrvatske čiste stranke prava iz njegova se rada može isključitii javnost kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su bitna za sigurnost i obranu Domovine i probitke stranke. Radi izvješćivanja javnosti i njezina organiziranja za ostvarivanje ciljeva sadržanih u ovom Ustavu i Temeljnim načelima, Hrvatska čista stranka prava izdaje novine, časopise i knjige, surađuje s novinstvom i obraća se javnosti na različite načine.

II. ČLANSTVO

 

 

1. PRIMANJE U HRVATSKU ČISTU STRANKU PRAVA I PRESTANAK ČLANSTVA U NJOJ

 

Članak 9.

Osoba koja želi pristupiti u Hrvatsku čistu stranku prava potpisuje pristupnicu. Na temelju potpisane pristupnice podružnica Hrvatske čiste stranke prava, koja djeluje u mjestu u kojemu potpisnik pristupnice ima prebivalište ili boravište, odlučuje o primitku potpisnika u Stranku i pismeno ga izviješćuje ako ne bude primljen. Pristupnica se osobe koja bude primljena u Stranku unosi u registar članova Hrvatske čiste stranke prava, koji se vodi pri Središnjem uredu u Zagrebu. Osoba koja ne bude primljena u Stranku ima pravo na žalbu, koju u roku 15 dana od primitka obavijesti podnosi Časnom sudu podružnce.

Članak 10.

Istaknute i za pravaštvo osobito zaslužne osobe, koje se ne žele baviti političkim radom a ispunjavaju pretpostavke za primitak u Stranku, mogu se, s njihovim pristankom, proglasiti počasnim članovima Hrvatske čiste stranke prava. Počasni član može iznositi svoje mišljenje, podnositi prijedloge, sudjelovati u radu tijela Stranke, ali ne može birati ni biti biran a niti glasovati prilikom donošenja odluka Stranke.

Članak 11.

U Hrvatsku čistu stranku prava neće se primiti osoba ako iz njezina prijašnjega života i rada proizlazi da će djelovati suprotno Temeljnim načelima i Ustavu stranke ili da bi njenim učlanjenjem bio narušen ugled stranke.

Članak 12.

Članstvo u Hrvatskoj čistoj stranci prava prestaje:
-izričitim istupanjem iz Stranke, koje se priopćava u pismenom obliku;
– isključenjem iz Stranke:
– smrću.
Prestanak članstva upisuje se u registar članova Hrvatske čiste stranke prava.

 

2. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA HRVATSKE ČISTE STRANKE PRAVA

 

Članak 13.

Svaki član Hrvatske čiste stranke prava pripada jednoj od njezinih podružnica, u kojoj u prvomu redu ostvaruje svoja prava i ispunjava svoje dužnosti. U slučaju preseljenja iz mjesta svoga prebivališta ili boravišta svaki se je član Hrvatske čiste stranke prava dužan prijaviti podružnici svoga novoga mjesta prebivališta ili boravišta i uključiti u njegov rad. Ako u novomu mjestu prebovališta ili boravišta nema podružnice, član je Hrvatske čiste stranke prava dužan raditi na njenom organiziranju.

Članak 14.

Članovi Hrvatske čiste stranke prava imaju pravo:
– sudjelovati u radu Hrvatske čiste stranke prava i njezinih tijela
– birati tijela Hrvatske čiste stranke prava i biti u njih birani.
– davati prijedloge i mišljenja i iznositi kritiku o radu Hrvatske čiste stranke prava;
– davati inicijativu za rad Hrvatske čiste stranke prava i njezinih tijela;
– biti obaviješteni o svim djelatnostima, zauzetim stavovima i odlukama Hrvatske čiste stranke prava.

Članak 15.

Članovi Hrvatske čiste stranke prava dužni su se međusobno poštovati i cijeniti , širiti slogu među hrvatskim državljanima i ljubav prema Hrvatskoj, hrvatskom narodu i svim ljudima i tako svima služiti za uzor. Svaki je član Hrvatske čiste stranke prava dužan obogaćivati svoju političku kulturu i naobrazbu i pratiti, proučavati i analizirati političke prilike u zemlji i inozemstvu, a naročito položaj hrvatskog naroda i Hrvatske, kako bi se mogao što spremnije zalagati za slobodu hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana.

Članak 16.

Članovi Hrvaske čiste stranke prava također su dužni:
– promicati Temeljna načela Hrvatske čiste stranke prava i zalagati se za njihove oživotvorenje;
– pridržavati se odredaba ovoga Ustava;
– davati prijedloge za poduzimanje konkretnih političkih radnji radi ostvarivanja ciljeva Hrvatske čiste stranke prava;
– provoditi odluke tijela Hrvatske čiste stranke prava i izvršavati zadatke koje im osobno nalože nadređeni dužnosnici u okviru djelokruga rada utvrđenoga ovim Ustavom;
– čuvati probitke i ugled Hrvatske čiste stranke prava;
– redovito plaćati članarinu.

 

3. STEGOVNE ODREDBE

 

Članak 17.

Članu Hrvatske čiste stranke prava koji se teže ogriješi o ovaj Ustav i probitke Stranke ili radi suprotno temeljnim načelima Stranke izriče se jedna od ovih kazna:
– opomena;
– posljednja opomena;
– isključenje iz stranke;
Isključenje iz Stranke izriče se samo za najteže oblike kršenja stranačke stege.

Članak 18.

Stegovni se postupak pokreće na zahtjev:
– Glavnog stana i/ili Središnjeg odbora-protiv članova središnjih tijela i bilo kojeg drugog dužnosnika ili člana;
– Županijskog vijeća- protiv članova i dužnosnika županijskih tijela i podružnica koje spadaju u tu županiju;
– Izvršnog odbora podružnice- protiv članova i dužnosnika u podružnici.
Poticaj za pokretanje stegovnog postupka može dati svaki član nadležnog tijela, a odluka o pokretanju stegovnog postupka donosi se natpolovičnom većinom svih članova nadležnog tijela.

Članak 19.

Stegovni se postupak provodi i kaznu izriče:
– Sud Časti podružnice- u postupku protiv svih članova i dužnosnika Stranke u svim podružnicama i ograncima;
– Sud Časti Stranke – u postupku protiv svih dužnosnika u središnjim tijelima Stranke i u Županijskim vijećima.

Članak 20.

Svakomu članu Stranke mora biti omogućeno da se pred tijelom koje protiv njega vodi postupak izjasni, i to prije nego to tijelo izrekne stegovnu kaznu, o svim činjenicama i dokazima koji ga terete. U radu tijela koje vodi stegovni postupak ne smije sudjelovati osoba za koju postoji opravdana sumnja da bi mogla biti pristrana.

Članak 21.

Protiv stegovne kazne koja se izrekne nezadovoljni se član može žaliti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o izricanju kazne. Odluka o izricanju kazne mora biti obrazložena i sadržavati poruku o pravu na žalbu. Žalba se podnosi tijelu koje o njoj odlučuje i to preko onoga tijela koje je donijelo odluku u prvomu stupnju. Odluka se o žalbi mora donijeti u roku od trideset dana od podnošenja.

Članak 22.

O žalbi protiv rješenja o izricanju stegovne kazne odlučuje:
– Središnji odbor – odlučuje o svim stegovnim mjerama.

III. USTROJSTVO HRVATSKE ČISTE STRANKE PRAVA

 

 

1. PODRUŽNICE

 

Članak 23.

Podružnica je temeljna ustrojbena jedinica Hrvatske čiste stranke prava. Podružnicu čine svi članovi Hrvatske čiste stranke prava koji žive u jednoj općini ili u jednomu gradu kao najnižoj samoupravnoj jedinici. Podružnica se osniva ako u općini ili gradu ima najmanje 10 članova Stranke.

Članak 24.

Ustrojstvo podružnica usklađuje se sukladno zakonima koji uređuju ustrojstvo lokalne samouprave, i to na način da se u onim mjestima koja imaju status općine ustrojava općinska podružnica, a u onima koja imaju status grada gradska podružnica. Ukoliko na području više općina i/ili gradova ima mali broj članova stranke, ili je iz drugih razloga nepraktično da se oni ustroje u više podružnica, moguće je ustrojiti jedinstvenu podružnicu za više općina i gradova. Takva podružnica ima status gradske podružnice, a odluku o njenom osnivanju donosi Županijsko vijeće. Ako u općini ili u gradu kao najnižoj samoupravnoj jedinici ima manje od 10 članova Hrvatske čiste stranke prava, ti će članovi djelovati u obliku Poticajnog odbora. U općinama i gradovima u kojima ima više članova pa je nepraktično da svi budu postrojeni u jednoj podružnici, u pojedinim selima kao dijelovima općine i gradskim četvrtima mogu se osnovati ogranci. Odluku o osnivanju ogranaka donosi Izvršni odbor podružnice te određuje način njihova ustroja i rada.

Članak 25.

Tijela podružnice jesu:
– Zbor podružnice,
– Izvršni odbor,
– Nadzorni odbor,
– Sud časti.

Članak 26.

Zbor je podružnice najviše tijelo podružnice, a sastaje se najmanje jednom godišnje (redoviti saziv). Zbor podružnice sazivlje predsjednik podružnice, a dužan ga je izvanredno sazvati kad god to zahtijeva predsjednik Stranke, Glavni stan, Središnji odbor, Županijsko vijeće, Izvršni odbor podružnice ili 1/3 članova podružnice. Ako predsjednik ne bi htio sazvati Zbor, iako za to postoje uvjeti, učinit će to jedan od podnositelja zahtijeva.

Članak 27.

Zbor podružnice čine svi članovi Hrvatske čiste stranke prava na području za koje je podružnica osnovana. Zbor podružnice valjano odlučuje, ako je na njemu nazočna natpolovična većina članova, a odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Ustavom ili drugim propisom nije drukčije propisano.

Članak 28.

Zbor podružnice: – razmatra cjelovito političko stanje u državi, a naročito na području za koje je podružnica osnovana i na temelju utvrđene politike središnjih i županijskih tijela Stranke donosi program političke djelatnosti na svomu području za iduće mandatno razdoblje;
– razmatra izvješće o radu članova i tijela podružnice u proteklome mandatnomu razdoblju, ocjenjuje taj rad i daje smjernice i naloge kako bi se rad poboljšao i uočene manjkavosti otklonile;
– bira i opoziva predsjednika podružnice, Izvršni odbor podružnice, Nadzorni odbor podružnice i Sud časti podružnice;
– obavlja i ostale poslove određene ovim Ustavom ili drugim propisom.

Članak 29.

Izvršni se odbor podružnice sastoji od predsjednika i najmanje 3 člana, između kojih se biraju dopredsjednik, tajnik i rizničar. U slučaju potrebe Izvršni odbor podružnice može izabrati dva dopredsjednika i najviše do 9 članova, s tim da ukupan broj uvijek mora biti neparan. Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i rizničar Izvršnoga odbora podružnice ujedno su predsjednik, dopredsjednik, tajnik i rizničar podružnice. Predsjednik podružnice saziva sastanke Izvršnog odbora podružnice i ravna njegovim cjelokupnim radom cijele podružnice. Predsjednika zamjenjuje i u radu mu pomaže dopredsjednik podružnice. Tajnik vodi upravno-tehničke, a rizničar materijalno-financijske poslove podružnice.

Članak 30.

Izvršni je odbor podružnice najviše tijelo podružnice između dvaju saziva Zbora podružnice, a obavlja naročito ove poslove:
– prati i ocjenjuje političko stanje na području na kojemu je podružnica osnovana i poduzimlje potrebne radnje za ostvarivanje ciljeva utvrđenih u programu Stranke:
– provodi politiku koju utvrde središnja i županijska tijela Stranke i Zbor podružnice i izvršava političke odluke što ih ta tijela donose;
– izvješćuje središnja i županijska tijela o političkomu stanju, na području na kojemu je podružnica osnovana, o političkim podhvatima koji su poduzeti i koje bi trebalo poduzimati, o djelovanju Stranke i svih njezinih tijela i članova na području na kojemu je podružnica osnovana, o provođenju politike i izvršavanju odluka i stajališta županijskih i središnjih tijela Stranke;
– širi članstvo Stranke, prati i ocjenjuje djelatnost tijela podružnice i članova Stranke, ujedinjuje njihov rad i potiče njihovu djelatnost radi ostvarivanja ciljeva sadržanih u programu Stranke;
– potiče i organizira političko-odgojni rad među članovima Stranke i pučanstvom radi što općenitijeg prihvaćanja programa i političkih ciljeva i shvaćanja Hrvatske čiste stranke prava;
– utvrđuje kandidate za izbor tijela lokalne samouprave u općini ili gradu, nadzire taj rad i zajedno s dužnosnicima i članovima podružnice organizira i promiče rad stranke.

Članak 31.

Izvršni se odbor podružnice sastaje prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Izvršni odbor podružnice pravovaljano odlučuje, ako je na sjednici nazočna nadpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi nadplovičnom većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Ustavom ili drugim propisom nije drukčije određeno. U Izvršnom se odboru podržnice određuje kojim će se stranačkim i političkim poslovima pojedini njegovi članovi baviti, tako da svaki član Odbora dobije zaduženja koja je dužan ispuniti, s time da se obvezno određuju osobe koje će se baviti promidžbom i organizacijskim poslovima. Za rad podružnice pred središnjim tijelima Stranke odgovaraju politički, u prvom redu, predsjednik i dopredsjednici, a zatim i cijeli Izvršni odbor podružnice.

Članak 32.

Nadzorni se odbor sastoji od 3 do 5 članova, koji između sebe biraju predsjednika. Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje podružnice, nadzire korištenje imovine podružnice, predlaže načine za što racionalnije poslovanje i upotrebu te imovine i obavlja slične poslove. Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi nadpolovičnom većinom. nazočnih članova.

Članak 33.

Sud časti podružnice sastoji se od 3 do 5 članova, koji između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika. Sud časti pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna nadpolovična većina njegovih članova, a odluke donosio nadpolovičnom većinom nazočnih članova. Sud časti podružnice donosi odluke sukladno čl. 17. Ustava.

 

2. GRADSKI ODBOR GRADA ZAGREBA

 

Članak 34.

Na području grada Zagreba podružnice se ustrojavaju po gradskim četvrtima. Svaka podružnica imenuje po jednog predstavnika u Gradski odbor. Članovi Glavnog stana, članovi stranke izabrani u Gradsku skupštinu i zastupnici u Hrvatskomu saboru, a koji po mjestu prebivališta spadaju u Zagreb, po svom položaju članovi Gradskog odbora. Gradski odbor Grada Zagreba ima status Županijskog vijeća. Gradski odbor Grada Zagreba između svojih članova bira predsjednika, dva dopredsjednika i tajnika. Za one četvrti u kojima nije ustrojena podružnica Gradski odbor može imenovati povjerenika i/ili poticajni odbor s zadaćom okupljnja članova i ustroja podružnice. Imenovani povjerenici po svom su položaju ravnopravni članovi Gradskog odbora.

 

3. ŽUPANIJSKA VIJEĆA

 

Članak 35.

Podružnice koje djeluju na području jedne županije, njih najmanje pet, osnivaju Županijska vijeća. U Županijskomu vijeću, podružnice međusobno surađuju, usklađuju svoju djelatnost, ustrojavaju zajedničko političko-odgojno djelovanje (tribine, predavanja i sl.) među pučanstvom radi promicanja ciljeva, ideja i političkih shvaćanja Hrvatske čiste stranke prava, ocjenjuju političko stanje u županiji i poduzimlju potrebne podhvate za uklanjanje nepovoljnog političkoga stanja i za ostvarenje utvrđenih ciljeva Stranke, poduzimlju zajedničke političke podhvate za poboljšanje rada podružnica i za osnivanje novih podružnica na svomu području i obavljaju slične poslove.

Članak 36.

Županijsko vijeće prati i nadzire rad podružnica na području županije i daje im, u skladu sa smjernicama, stajalištima i odlukama središnjih tijela, obvezne upute za rad. U Županijsko vijeće imenuju: podružnice u kojima je sjedište županije 3 predstavnika, gradske podružnice 2, a općinske 1 predstavnika. Ako se ukaže potreba vodeći se brojnošću članstva i ravnomjernom zastupljenošću svih podružnica, Županijsko vijeće može odrediti veće broj predstavnika za neku od podružnica. Članovi Glavnog stana, zastupnici u predstavničkim tijelima na državnoj i županijskoj razini sa područja županije po svom su položaju članovi Županijskog vijeća. Županijsko vijeće iz svojih redova bira predsjednika, koji saziva Vijeće, predsjeda mu i predvodi cjelokupni rad Vijeća, a u radu mu pomažu dva dopredsjednika, koji se biraju na isti način kao predsjednik Vijeća i koji zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti prema rasporedu poslova što ih odredi predsjednik. Stručne i upravno – tehničke poslove u županijskom vijeću obavlja tajnik a financijske rizničar, koji mogu, ali ne moraju biti članovi županijskog vijeća.

Članak 37.

Županijsko vijeće utvrđuje kandidate za županijska predstavnička tijela, predlaže kandidate Glavnom stanu kandidate za Hrvatski sabor i zajedno s izvršnim odborima podružnica organizira sve predizborne djelatnosti za izbor tih tijela. Za valjanost odluka Županijskog vijeća potrebna je nazočnost nadpolovične većine svih njegovih članova, a odluke se donose većinom nazočnih članova, ako ovim Ustavom ili drugim propisima nije drugačije propisano. Sjednice Županijskog vijeća sazivaju se prema potrebi, a u pravilu jedanput mjesečno. Sjedište Županijskog vijeća nalazi se u pravilu u sjedištu županije.

 

4. KLUBOVI

 

Članak 38.

Unutar Hrvatske čiste stranke prava članovi se mogu udruživati u klubove (mladež, radnici, seljaci, ekološki…., kulturni, demografski i sl.) radi promicanja određenih državnih,nacionalnih, staleških, stranačkih i sličnih moralno politički opravdanih probitaka. Klubovi sami izrađuju pravila o svomu radu i ustrojstvu, a ta pravila potvrđuje Glavni stan. Mladež Hrvatske čiste stranke prava osniva Hrvatsku starćevinsku mladež. Članom Hrvatske starćevinske mladeži može postati član stranke, koji nema još navršenih 27 godina. Članovi Hrvatske starćevinske mladeži i ostalih klubova dužni su postupati u skladu s ovim Ustavom, Temeljinim načelima i političkim smjernicama kako središnjih tako i područnih tijela stranke, na čijemu području djeluju, koje su dužni o svom radu izvješćiveti i kojima se stegovno i politički podvrgavaju jednako kao i svi ostali članivi Stranke. Posebnim propisom ili odlukom Glavni stan će utvrditi način ostvarivanja nadzora središnjih i drugih stranačkih tijela nad radom Hrvatske starćevinske mladeži i ostalih klubova i njihova međusobnoga povezivanja u radu.

 

5.SREDIŠNJA TIJELA

 

a) Opći sabor

 

Članak 39.

Opći je sabor najviše tijelo Hrvatske čiste stranke prava, a čine ga izaslanici izabrani u podružnicma i Hrvatskoj starčevinskoj mladeži, razmjerno broju članova Stranke. Glavni stan utvrđuje za svako zasjedanje broj članova Općeg sabora i ključ po kojemu će podružnice i Hrvatska starćevinska mladež slati svoje izaslanike u Opći sabor. Iz svake podružnice, odnosno Poticajnog odbora, ako u određenomu području nije osnovana podružnica, mora biti najmanje jedan izaslanik u Općemu sabru. Članovi Središnjeg odbora, Glavnog stana, predsjednici Županijskih vijeća i zastupnici u Hrvatskomu saboru po svomu su položaju članovi Općeg sabora. Opći sabor zasjeda najmanje jednom u dvije godine. Opći sabor saziva predsjednik Hrvatske čiste stranke prava i objavljuje dnevni red s prilozima o kojima će se raspravljati.

Članak 40.

Predsjednik Hrvatske čiste stranke prava dužan je sazvati Opći sabor na zahtijev:
– Glavnog stana,
– Središnjeg odbora,
– 3 Županijska vijeća,
– 20 podružnica
Ako predsjednik ne bi htio sazvati Opći sabor unatoč pravovaljanomu zahtjevu za njegov saziv, to može učiniti bilo koji član Glavnog stana ili skupina potpisnika zahtijeva.

Članak 41.

Opći sabor:
– utvrđuje ciljeve i politiku Stranke o svim životnim pitanjima Hrvatske i hrvatskoga naroda;
– razmatra i ocjenjuje djelatnost Stranke između njegovih dvaju zasjedanja;
– donosi i mijenja Temeljna načela i Ustav Stranke, kao i druge potrebne propise;
– daje obavezna tumačenja svih propisa što ih stranka donosi;
– bira predsjednika Stranke i razrješava ga dužnosti, imenuje počasnog predsjednika stranke
– bira i razrješava tijela Stranke, ako ovim Ustavom nije određeno drugačije;
– osniva i imenuje odbore i povjerenstva koja nisu izričito navedena u ovomu Ustavu, ako ocijeni da je to potrebno, te im utvrđuje zadatke,
– obavlja i druge poslove propisane zakonom i drugim propisima ili ovim Ustavom.

Članak 42.

Opći sabor pravovaljano odlučuje ako je nazočna nadpolovična većina svih njegovih članova. Odluke Općeg sabora donose se većinom glasova nazočnih člnova, ako ovim Ustavom ili drugim propisom nije određeno drugčije. U radu Općeg sabora mogu sudjelovati svi članovi središnjih tijela Stranke, ali o podnesenim prijedlozima ne mogu glasovati ako nisu članovi Sabora.

 

b) Središnji odbor

 

Članak 43.

Središnji je odbor najviše tijelo Hrvatske čiste stranke prava između dvaju zasjedanja Općeg sabora. U Središnji odbor bira svaka podružnica po jednog člana, a Hrvatska starćevinska mladež do 25 članova, s tim da to nikada ne bude više od jedne četvrtine ukupnoga broja članova Središnjega odbora, što ga čine predstavnici podružnica. Bosna i Hercegovina, Srijem, Bačka i Boka Kotorska su područja sa znatnom zastupljenošću hrvatskoga naroda. Središnji odbor za ta područja može imenovati povjerenike koji su onda punopravni članovi Središnjega odbora. Članovi Glavnog stana, predsjednici Županijskih vijeća i zastupnici u Hrvatskomu saboru po svomu su položaju članovi Središnjeg odbora.

Članak 44.

Središnji odbor:
– daje političke smjernice za ostvarivanje ciljeva i za provedbu politike, odluka i stavova što ih utvrdi Opći sabor Stranke
– razmatra tekuće političke stanje u kojemu se nalazi Republika Hrvatska, i hrvatski narod u cjelini, na cjelokupnomu etničkom području i usmjerava političku djelatnost radi otklanjanja političkoga stanja koje je štetno za hrvatski narod;
– utvrđuje politiku Stranke između dvaju zasjedanja Općega sabora, a u skladu sa stavovima Sabora;
– daje smjernice za razvijanje političko – odgojne djelatnosti među pučanstvom radi prihvaćanja ciljeva, ideja i stavova Stranke;
– zahtijeva podnošenje izvješća o radu svih tijela i dijelova stranke radi utvrđivanja provodi li se dogovorena politika i ostvaruje li se program Stranke;
– podnosi izvješće Općem saboru o cjelokupnom radu Stranke;
– upravlja imovinom stranke;
– donosi financijski plan i zaključni račun Stranke;
– imenuje potrebna povjerenstva i sl. tijela pomoću kojih obavlja poslove propisane zakonom, ovim Ustavom i drugim propisima Stranke.

Članak 45.

Na čelu Središnjeg odbora nalazi se predsjednik.
Predsjednik Središnjeg odbora bira se između članova Središnjeg odbora nadpolovičnom većinom njegovih članova. Predsjednik Središnjeg odbora:
– priprema i saziva sjednice Središnjeg odbora;
– predlaže dnevni red sjednica Središnjeg odbora;
– vodi brigu da Središnji odbor obavlja poslove iz svoga djelokruga i odgovoran je za rad Središnjeg odbora;
– osigurava dostavljanje odluka i zaključaka Središnjeg odbora Županijskim vijećima, podružnicama, tijelima i dužnosnicima Stranke zaduženim za provedbu tih odluka i zaključaka;
– potpisuje zapisnike sa sjednica Središnjega odbora, zaključke i odluke donesene na tim sjednicama;
– obavlja i druge poslove određene ovim Ustavom i ostalim propisima Stranke.
U obavljanju svojih poslova predsjednik Središnjeg odbora dužan je usko surađivati i savjetovati se s predsjednikom Stranke i ostalim najvišim stranačkim dužnosnicima.

Članak 46.

Sjednice Središnjeg odbora održavaju se prema potrebi, ali u svakom slučaju jednom u četiri mjeseca. Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Središnjeg odbora, a u tomu mu pomaže radno predsjedništvo izabrano na početku same sjednice. Uz poziv za sjednicu Središnjeg odbora članovima mora biti dostavljen prijedlog dnevnoga reda s prilozima o kojima će se raspravljati, i to barem sedam dana prije održavanja sjednice. Samo se izuzetno pojedini prilozi mogu podijeliti na samoj sjednici Središnjega odbora, ali je sazivač sjednice u tomu slučaju dužan obrazložiti zašto ti prilozi nisu bili pravodobno dostavljeni.

Članak 47.

Predsjednik je Središnjeg odobora dužan sazvati sjednicu Središnjeg odbora i na zahtjev.
– predsjednika Stranke
– Glavnog stana
– Nadzornog odbora
– Časnog suda
– 1/4 članova Središnjeg odbora
– 5 podružnica ili
ako predsjednik u razumnom roku ne sazove sjednicu Središnjeg odbora, iako je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati predsjednik stranke ili tijela, koja su podnijela zahtijev za njen saziv, s tim da u ime članova Središnjeg odbora, podružnica i članova Stranke sjednicu sazivlje skupina od pet potpisnika zahtijeva.

Članak 48.

Sjednice su Središnjeg odbora pravovaljane, ako je na njima nazočna nadpolovična većina svih članova. Na sjednici Središnjeg odbora odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Ustavom ili drugim propisom stranke nije određena nadpolovična većina glasova svih članova. U radu Središnjeg odbora mogu sudjelovati svi članovi stranke, ali o podnesenim prijedlozima ne mogu glasovati ako nisu članovi Središnjeg odbora.

 

c) Glavni stan

 

Članak 49.

Glavni stan je vrhovno političko tijelo između dviju sjednica Središnjeg odbora, koje u skladu sa smjernicama Općeg sabora i Središnjeg odbora utvrđuje tekuću politiku Stranke. Radi ispunjenja svoje zadaće Glavni stan:
– analizira političko stanje u zemlji i inozemstvu i u skladu s tim utvrđuje djelatnosti koje je potrebno poduzeti za ostvarenje političkih ciljeva stranke,
– neprestano prati stanje u stranci i utvrđuje što je potrebno poduzeti da se uočne manjkavosti uklone
– zauzima političke stavove o svim pitanjima koja su bitna za život hrvatskog naroda i hrvatskih državljana
– provodi i osigurava provedbu političkih smjernica i stajališta, odluka i zaključaka Općeg sabora i Središnjeg odbora
– utvrđuje kandidate za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
– obavlja i ostale poslove određene ovim Ustavom ili drugim propisom.
Sjednice Glavnog stana su valjane, ako je na njima nazočna natpolovična većina svih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 50.

Glavni stan Hrvatske čiste stranke prva čine:
– predsjednik Stranke
– predsjednik Središnjeg odbora, počasni predsjednik
-predsjednik Hrvatske starčevićanske mladeži i još 9 članova. Na prijedlog predsjednika stranke, Glavni stan u svoj sastav može kooptirati još 3 člana, koja se ukažu važnim za rad stranke. Pri utvrđivanju kvoruma polazi se od postojećeg broja članova Glavnog stana. Glavni stan može osnovati povjerenstva ili imenovati povjerenike za pojedina područja stranačkog rada koji će mu pružiti potrebnu pomoć u radu. Na prijedlog predsjednika stranke Glavni stan može imenovati povjerenike za pojedine dijelove Domovine ili inozemstva, koji prate ili nadziru rad stranke, pomažu tijelima i članovima stranke u njihovu radu prenoseći im smjernice za rad i primajući od njih izvješća o radu, predlažu predsjedniku i Glavnom stanu poduzimanje potrebnih radnji za poboljšanje rada stranke i obavljaju ostale poslove koje im povjeri predsjednik ili Glavni stan.

Članak 51.

Glavni stan osniva pročelništva, koja su zadužena za obavljanje ili proučavanje pojedinih političkih poslova odnosno grana političke djelatnosti. Pročelništva su sastavljena od članova stranke, ali i od njezinih simpatizera, vještih ili stručnih u obavljanju pojedinih političkih poslova odnosno grana političke djelatnosti. Na čelu pročelništva je pročelnik, koji se imenuje između članova Glavnog stana ili drugih istaknutih članova stranke.

Članak 52.

Članovi Glavnog stana u stalnoj su međusobnoj svezi radi dogovora o izvršavanju povjerenih im poslova ili zauzimanje političkih stajališta. Sjednice Glavnog stana održavaju se u pravilu svakih tridesetak dana, a izvan toga roka kad god se za to pokaže potreba. Sjednice sazivlje predsjednik stranke. Predsjednik stranke dužan je sazvati sjednicu na zahtjev najmanje 1/3 njegovih članova, a u protivnom to će učiniti sami podnositelji zahtijeva.

 

d) Predsjednik i ostali dužnosnici stranke

 

– Predsjednik stranke

 

Članak 53.

Na čelu Hrvatske čiste stranke prava nalazi se predsjednik, kojemu u radu odgovaraju svi ostali dužnosnici i članovi stranke.
Predsjednik predvodi cjelokupnu djelatnost stranke i odgovara za njezin rad i stanje.
U ispunjavanju svoje zadaće predsjednik obavlja naročito ove poslove:
– zauzima politička stajališta stranke o svim životnim pitanjima hrvatskoga naroda i hrvatskih državljana
– zauzima politička stajališta o tekućim političkim pitanjima, ako to ne spada u djelokrug drugih tijela stranke ili ta druga tijela o tom pitanju nisu još zauzela stajališta
– određuje poduzimanje konkretne političke djelatnosti za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i politike stranke, u skladu sa smjernicama središnjih tijela stranke, pa u tu svrhu daje potrebna zaduženja ostalim dužnosnicima stranke
– potiče i razvija sve oblike djelovanja za promicanje ideja, stavova i ciljeva stranke
– prema potrebi javno iznosi i tumači političke stavove stranke o svim političkim pitanjima
– brine se je li stranka dobro ustrojena i osposobljena za ostvarivanje ciljeva radi kojih je osnovana, a u slučaju potrebe daje upute i naloge za poboljšanje ustrojstva stranke
– brine se jesu li osigurana materijalna dobra potrebna za uspješan rad stranke
– zahtijeva podnošenje izvješća od podređenih mu tijela i dužnosnika stranke o njihovu radu i daje im potrebne upute i naloge radi poboljšavanja njihova rada
– pred središnjim tijelima stranke pokreće raspravu o pitanjima iz njihova djelokruga
– brine se o donošenju odluka i zaključaka središnjih tijela stranke, predsjeda tim sjednicama i potpisuje odluke i zaključke tih sjednica
– održava izravno ili preko drugih stranačkih dužnosnika svezu s predsjednicima podružnica i županija i ostalim stranačkim dužnosnicima i članovima radi što boljeg uvida u njihov rad i odnose među članovima
– obavlja i druge poslove propisane zakonom, ovim Ustavom i ostalim propisima stranke.
Predsjednik stranke je dužan o svomu radu i stanju stranke redovito podnositi izviješće Glavnom stanu i Središnjem odboru.

 

– Dopredsjednici, postrojnik

Članak 54.

Dopredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju poslova iz njegova djelokruga i predsjednik se o tomu s njima savjetuje. Predsjednik određuje dopredsjednicima područje rada iz svoga djelokruga, kojim će se svaki od njih baviti i u kojemu će mu pomagati. Predsjednik daje zaduženje i ostalim članovima Glavnog stana, a oni su ih dužni ispuniti. Jednomu od dopredsjednika ili članu Glavnog stana predsjednik daje zaduženje postrojnika. Ako se dužnosti postrojnika ne može prihvatiti i uspješno je obavljati nijedan član Glavnog stana, predsjednik stranke će tu dužnost povjeriti drugom članu stranke.

Članak 55.

Zadaća je postrojnika: – sustavno voditi brigu i pratiti je li stranka dobro ustrojena i osposobljena za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovana
– pratiti rad i stanje Županijskih vijeća, podružnica i ostalih dijelova stranke i pomagati im u otklanjanju ustrojbenih manjkavosti
– predlagati i pripremati javne nastupe predsjednika i ostalih stranačkih dužnosnika i mjestima u kojima treba osnovati nove podružnice ili u kojima treba potaknuti i oživjeti rad stranačkih tijela
– obavljati i ostale slične poslove.

 

– Politički tajnik

Članak 56.

Politički tajnik Hrvatske čiste stranke prava:
– proučava, razvija i produbljuje pravašku političku misao i s rezultatima svoga rada upoznaje ostale dužnosnike i članove stranke
– priprema zauzimanje političkih stavova
– povezuje se s drugim političkim strankama, udrugama i pojedincima u svrhu ostvarivanja političkih stajališta stranke
– ustrojava, nadzire i razvija stranačku promiđbu
– predstavlja u javnosti stranačku politiku i politička stajališta
– obavlja i ostale poslove prema potrebi stranke.
U političkim pitanjima predsjednik stranke usko surađuje s političkim tajnikom.

 

e) Nadzorni odbor

 

Članak 57.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova, koji između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika. Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje stranke, nadzire način korištenja njezine imovine te skrbi o načinima financiranja stranke. Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna nadpolovična većina članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

f) Sud časti

 

Članak 58.

Sud časti sastoji se od 5 članova, koji između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika. Sud časti sastaje se prema potrebi. Sud časti pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna nadpolovična većina članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Sud časti donosi odluke sukladno čl. 17. Ustava.

 

IV. IZBOR, OPOZIV I RAZRJEŠENJE TIJELA STRANKE

 

1. IZBOR TIJELA

 

Članak 59.

Sva tijela Hrvatske čiste stranke prava te dužnosnici Stranke, biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine. Prije izbora svaki kandidat za dužnosnika dužan je iznijeti svoj životopis i u njemu navesti službe i političke udruge u kojima je djelovao prije stupanja u stranku. Tijelo koje vrši izbor pojedinih tijela ili dužnosnika prethodno odlučuje hoće li glasovanje biti javno ili tajno.

Članak 60.

Svi članovi imaju pravo birati i biti birani. Kandidat za predsjednika i ostale članove Izvršnog odbora podružnice, kao i druga tijela podružnice, može biti svaki član Zbora podružnice, ako ga predloži kandidacijsko povjerenstvo ili najmanje 5 članova Zbora u pisanom obliku. Kandidat za predsjednika stranke i ostale članove središnjih tijela, može biti svaki član tijela koje ga bira, ako ga predloži kandidacijsko povjrenstvo ili najmanje 120 izbornika u pisanom obliku. Kandidat za predsjednika stranke dužan je iznijeti program svoga rada u idućem mandatnom razdoblju. Glavni stan, na prijedlog predsjednika stranke, iz svojih redova javnim glasovanjem bira dva dopredsjednika i političkog tajnika.

Članak 61.

Ako se smanji broj članova pojedinog tijela stranke, isto može nadpolovičnim većinom glasova svih svojih članova ispražnjena mjesta popuniti novim članovima, ako je to nužno za normalan rad tih tijela i ako bi redovit izbor novih članova predstavljao teškoću, s tim da broj kooptiranih članova ne može biti veći od 1/3 ukupnoga broja izabranih članova.

 

2. OPOZIV TIJELA

 

Članak 62.

Na opoziv članova pojedinih tijela primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga Ustava o izboru tih tijela. Ako pojedini dužnosnik nekog tijela ne ispunjava svoje dužnosti ili radi suprotno interesima stranke, isto ga tijelo nadpolovičnom većinom svih svojih članova može opozvati. Pri tomu opozvani član ima pravo žalbe:
– iz podružnica- Županijskom vijeću
– iz županijskih i središnjih tijela – Središnjem odboru

V. UPRAVNO – TEHNIČKO I FINANCIJSKO POSLOVANJE STRANKE

 

 

1. Središnji ured

Članak 63.

Za obavljanje upravnih, ustrojbenih, komercijalnih, financijskih, pravnih i drugih poslova osniva se Središnji ured stranke u Zagrebu. U središnjem uredu zapošljava se potreban broj stručnih osoba koje će obavljati poslove iz predhodnog stavka.

 

2. Poslovni tajnik

 

Članak 64.

Na čelu Središnjeg ureda nalazi se poslovni tajnik kojeg imenuje Glavni stan.
Poslovni tajnik:
– upravlja poslovima u Središnjem uredu, odgovoran je za njegov rad i poslovanje
– vodi brigu o članovima, članarini, tekućim poslovima stranke
– obavlja sve druge poslove koje mu nalože nadređeni dužnosnici stranke.

 

3. Materijalno-financijsko poslovanje

 

Članak 65.

Hrvatska čista stranka prava ostvaruje prihode od članarine, darova, legata., dobrovoljinh priloga, organiziranja priredbi, tiskanjem knjiga, časopisa i sličnih izvora. Glavni stan može osnovati poduzeća- samostlno ili s drugim osobama- radi priskrbljivanja novca za potrebe stranke. Hrvatska čista stranka prava za svoje obveze odgovara svojom imovinom.

Članak 66.

Glavni stan određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu. Županijska vijeća i podružnice su dužne sudjelovati u podjeli troškova za rad središnjih tijela.

VI. NAKLADNIČKA DJELATNOST

 

 

Članak 67.

Odluku o izdavanju novina i o njihovu imenu, kao i o izdavanju drugih publikacija, te imenovanje urednika istih donosi Glavni stan.

VII. PRESTANAK DJELOVANJA STRANKE

 

 

Članak 68.

Odluku o prestanku djelovanja stranke, ili o stapanju u neku drugu politički stranku, donosi Opći sabor većinom od 2/3 ukupnog broja svojih članova. U slučaju prestanka djelovanja Stranke, sva njena imovina pripada Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ako Opći sabor Stranke ne odluči drugačije. U slučaju pripajanja druge političke stranke Hrvatskoj čistoj stranci prava, postojeća tijela stranke povećavaju se i popunjavaju novim članovima u skladu sa sporazumom o pripajanju, kojeg potvrđuje Središnji odbor.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 69.

Sva tijela Hrvatske čiste stranke prava djeluju i rade primjenom općih demokratskih načela i u skladu sa svojim ovlastima. Poticaj za izmjene i/ili dopune Ustava Hrvatske čiste stranke prava mogu dati:
– Središnji odbor
– Glavni stan
– Županijsko vijeće
– 5 podružnica.
Svaki član stranke može u svojoj podružnici predložiti davanje poticaja za izmjene i/ili dopune Ustava, ali njegov prijedlog ne obvezuje dok ga ne prihvati nadležno tijelo. Poticaj mora biti sastavljen u pisanom obliku i dostavlja se Glavnom stanu. Glavni stan prijedlog razmatra i ukoliko ga prihvaća, prosljeđuje ga Središnjem odboru, a ovaj ga upućuje Općem saboru ili ga odbija.

Članak 70.

Tumačenje i objašnjenje pojedinih odredaba ovog Ustava daje Opći sabor stranke. Ovaj Ustav stupa na snagu danom donošenja na Općem saboru čime prestaje važiti Ustav donešen prosinca 2006.

 

XI. Opći sabor Hrvatske čiste stranke prava

U Zagrebu, 03. prosinca 2016.

Predsjednik Hrvatske čiste stranke prava:

Davor Trbuha