• Twitter
 • Facebook
 • Feed

Statut Mladeži


I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Hrvatska starčevićanska mladež je pomladak Hrvatske čiste stranke prava, koji okuplja mlade ljude međusobno vezane pravaškim političkim djelovanjem, te moralnim i uzornim življenjem.

Hrvatska starčevićanska mladež djeluje unutar Hrvatske čiste stranke prava provodeći njezin program, poštujući njezin Ustav i Temeljna načela, baštineći nauk dr. Ante Starčevića, te poštujući opća moralna načela.

 

Članak 2.

            Puni naziv pomlatka jest: Mladež Hrvatske čiste stranke prava – Hrvatska starčevićanska mladež

U skraćenom obliku naziv pomlatka glasi: MHČSP-HSM

Sjedište Hrvatske starčevićanske mladeži je u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 2.

Hrvatska starčevićanska mladež djeluje u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Članak 3.

            Hrvatsku starčevićansku mladež predstavlja njezin predsjednik.

U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuje jedan od dopredsjednika, kojega on odredi.

Ako predsjednik nije odredio osobu, koja će ga zamjenjivati, ili zbog bilo kojih razloga nema ni predsjednika ni dopredsjednika, onda će Glavni stan Hrvatske čiste stranke prava između preostalih članova Glavnog stana Mladeži ili uglednijih članova Hrvatske starčevićanske mladeži imenovati osobu, koja će obavljati poslove predsjednika, dok se ne odklone razlozi zbog kojih predsjednik ne obavlja svoje poslove.

 

Članak 4.

            Hrvatska starčevićanska mladež ima svoj pečat, grb, zastavu i znakovlje (zastavice, bedževe i sl.).

Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži utvrđuje oblik i sadržaj zastavica, bedževa i ostaloga znakovlja Hrvatske starčevićanske mladeži.

Glavni stan Hrvatske čiste stranke prava može zabraniti uporabu neprikladnoga stranačkim probicima štetnoga znakovlja.

 

Članak 5.

            Hrvatska starčevićanska mladež uspostavlja suradnju sa srodnim udrugama mladeži, političkim i društvenim ustrojbama i pojedincima u Hrvatskoj i izvan nje, ako se s time podpomaže ostvarivanje ciljeva kojih je ona osnovana.

Hrvatska starčevićanska mladež učlanjuje se u domaće i inozemne srodne udruge i ustanove, ako se time pridonosi ostvarenju ciljeva, zbog kojih je ona osnovana.

Odobrenje za suradnju i učlanjenje iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka daje Predsjednik Hrvatske čiste stranke prava, koji svoju odluku dostavlja na potvrdu Glavnom stanu Hrvatske čiste stranke prava na njegovu prvom idućem zasjedanju.

 

Članak 6.

            Djelatnost je Hrvatske starčevićanske mladeži i njihovih tijela u načelu javna.

Sa  zasjedanja pojedinih tijela Hrvatske starčevićanske mladeži može se u skladu s članom 8. Ustava Hrvatske čiste stranke prava isključiti javnost, izuzevši dužnosnike Hrvatske čiste stranke prava.

U svrhu izvješćivanja javnosti i njezina pridobivanja i organiziranja za ostvarivanje ciljeva, zbog kojih je Mladež osnovana, Hrvatska starčevićanska mladež surađuje sa sredstvima javnog priopćavanja i braća se javnosti na druge različite načine, a može izdavati i vlastito glasilo, časopise, knjige i sl.

Na nakladničku djelatnost Hrvatske starčevićanske mladeži primjenjuje se izravno članak 67. Ustava Hrvatske čiste stranke prava.

 

II. ČLANSTVO

 

PRIMANJE U HRVATSKU STARČEVIĆANSKU MLADEŽ I PRESTANAK ČLANSTVA U NJOJ

Članak 7.

Članom Hrvatske starčevićanske mladeži automatski postaje svaki član Hrvatske čiste stranke prava, koji nema još navršenih 30 godina.

Članom stranke, odnosno Hrvatske starčevićanske mladeži postaje se potpisivanjem zamolnice za članstvo.

 

Članak 8.

            Počasnim članom Hrvatske starčevićanske mladeži  može postati svaka osoba, koja je osobito zaslužna za njezin rad.

Počasne članove može predložiti svaka ustrojbena jedinica Hrvatske starčevićanske mladeži, a odluku o imenovanju počasnim članom donosi Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži.

Počasni član može iznositi svoje mišljenje, davati priejdloge i savjete, te sudjelovati u radu Hrvatske starčevićanske mladeži, ali nema pravo birati i biti biran te glasovati prilikom donošenja odsluka Hrvatske starčevićanske mladeži.

Počasno članstvo prestaje smrću, samovoljnim istupom iz počasnog članstva ili odlukom Glavnog stana Hrvatske starčevićanske mladeži.

Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži vodi evidenciju o počasnim članovima.

 

Članak 9.

            Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja u skladu s Pravilnikom što ga donosi Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži.

 

Članak 10.

Članstvo u Hrvatskoj starčevićanskoj mladeži prestaje:
– izričitim istupanjem iz Hrvatske čiste stranke prava, koje se priopćava u pismenom obliku,
– isključenjem iz Hrvatske čiste stranke prava,

– navršetkom 27 godina životne dobi ili
– smrću.

 

Članak 11.

 

Član Hrvatske starčevićanske mladeži koji navrši 27 godina član je Hrvatske starčevićanske mladeži do kraja godine u kojoj je navršio 27 godina.

 

Ukoliko članu Hrvatske starčevićanske mladeži mandat u bilo kojem tijelu Hrvatske starčevićanske mladeži završava nakon kraja godine u kojoj je član navršio 27 godina, članstvo u Hrvatskoj starčevićanskoj mladeži se produljuje do završetka istog mandata.

 

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA HRVATSKE STARČEVIĆANSKE MLADEŽI

 

Članak 12.

             Članovi Hrvatske starčevićanske mladeži imaju pravo:

– sudjelovati u radu Hrvatske starčevićanske mladeži,

– birati i biti birani u tijela Hrvatske starčevićanske mladeži,

– podnositi prijedloge, iznositi mišljenja i davati poticaje za rad Hrvatske starčevićanske mladeži,

-biti obaviješteni o radu, stajalištima i odlukama Hrvatske starčevićanske mladeži i njihovih tijela.

 

Članovi Hrvatske starčevićanske mladeži imaju i sva ostala prava koja prema Ustavu Hrvatske čiste stranke prava pripadaju članovima te Stranke.

 

Članak 13.

            Članovi Hrvatske starčevićanske mladeži dužni su:

– pridržavati se Programa, Statuta i drugih odredaba, smjernica i odluka,

– pridržavati se Temeljnih načela, Ustava Hrvatske čiste stranke prava i smjernica i odluka stranačkih tijela,

– promicati program Hrvatske starčevićanske mladeži i Temeljnih načela Hrvatske čiste stranke prava te se zalagati za njihovo oživotvorenje,

– izvršavati naložene zadatke nadležnih tijela Hrvatske čiste stranke prava i provoditi odluke tijela Hrvatske starčevićanke mladeži,

– pomagati starijim članovima Hrvatske čiste stranke prava u svom njihovom djelovanju, a posebno u organizacijskom i tehničkom dijelu posla, te u poslu koji zahtjeva fizički rad,

– s posebnim poštovanjem se odnositi prema starijim članovima Hrvatske čiste stranke prava

– uzornim, kulturnim i moralnim ponašanjem u javnom i privatnom životu čuvati čast, dostojanstvo, ugled i probitke Hrvatske čiste stranke prava i Hrvatske starčevićanke mladeži,

– međusobno se poštovati te širiti slogu i ljubav među hrvatskim narodom,

– ispunjavati i sve ostale dužnosti što ih Ustav Hrvatske čiste stranke prava nalaže svojim članovima.

 

STEGOVNE ODREDBE

 

Članak 14.

            Stegovne odredbe člana Hrvatske starčevićanske mladeži  utvrđena su Ustavom Hrvatske čiste stranke prava i ona su istovjetna stegovnim odredbama člana Hrvatske čiste stranke prava.

 

III. USTROJSTVO HRVATSKE STARČEVIĆANSKE MLADEŽI

 

KLUBOVI MLADEŽI

 

Članak 15.

            Klub mladeži je temeljna ustrojbena jedinica Hrvatske starčevićanske mladeži.
Klub mladeži čine svi članovi Hrvatske starčevićanske mladeži koji žive u jednoj općini, gradskoj četvrti ili u jednomu gradu kao najnižoj samoupravnoj jedinici.

Klub mladeži se osniva ako u općini, gradskoj četvrti ili gradu ima najmanje 5 članova Hrvatske starčevićanske mladeži.

 

Članak 16.

            Tijela kluba mladeži jesu Zbor kluba mladeži i Izvršni odbor

Zbor kluba mladeži čine svi članovi kluba mladeži, a on se sastaje najmanje jednom godišnje. Zbor kluba mladeži bira predsjednika, te članove Izvršnog odbora.

Izvršni odbor broji najmanje 5, a najviše 7 članova, uključujući predsjednika. Na prijedlog predsjednika, Izvršni odbor između sebe bira dopredsjednika, te tajnika.

Klubovi mladeži nemaju Nadzorni odbor i Časni sud.

 

Članak 17.

            Svaki klub mladeži je dužan pomagati podružnici kojoj pripada u ostvarenju njenih političkih ciljeva, a posebno u organizacijskom i tehničkom dijelu posla te u poslu koji zahtjeva fizički rad.

 

Dužnosti i prava kluba mladeži sukladni su sa dužnostima i pravima podružnica opisanih u Ustavu Hrvatske čiste stranke prava.

 

Članak 18.

            Ukoliko Predsjeništvo Hrvatske starčevićanske mladeži ili Županijsko vijeće smatra da je na jednoj samoupravnoj jedinici potrebno osnovati više klubova mladeži, može se osnovati više klubova mladeži.

 

Članak 19.

            Ukoliko općina, gradska četvrt ili grad nema utemeljen klub mladeži, imenuje se povjerenik Hrvatske starčevićanske mladeži za tu samoupravnu jedinicu.

Povjerenika Hrvatske starčevićanske mladeži imenuje Izvršni odbor podružnice kojoj član povjerenik pripada, Županijsko vijeće, Glavni stan ili Glavnis stan Hrvatske starčevićanske mladeži.

Uz dužnosti opisanih u Članku 13. glavna i osnovna zadaća povjerenika je pridobivanje novih mladih članova, te osnivanje kluba mladeži.

 

ŽUPANIJSKO VIJEĆE

 

Članak 20.

            Klubovi mladeži i povjerenici koji djeluju na području jedne županije osnivaju Županijsko vijeće.

Županijsko vijeće čine predsjendnici klubova mladeži, imenovani povjerenici, te članovi Glavnog stana Hrvatske starčevićanske mladeži koji djeluju na području jedne županije.

Sjedište Županijskog vijeće nalazi se u sjedištu županije.

Članak 21.

            Ukoliko na području županije postoje članovi koji se ističu svojim radom, a nisu članovi Županijskog vijeća po svojim položajima, Županijsko ih vijeće može primiti u svoje članstvo.

 

Članak 22.

            Županijsko vijeće između sebe bira predsjednika, dva dopredsjenika i tajnika.

Predsjednik Županijskog vijeća saziva Vijeće, upravlja njime, te cjelokupnim radom Županijskog vijeće. Dopredsjednici pomažu predsjedniku u njegovu radu, te ga zamjenjuju u slučaju predsjenikove spriječenosti ili odsutnosti.

Tajnik Županijskog vijeća obavlja tehničke, organizacijske i stručne poslove u radu Vijeća. Također, tajnik vrši evidenciju članstva Hrvatske starčevićanske mladeži na području županije.

 

Članak 23.

            Dužnosti Županijskog vijeća su:

– pridobivanje novih mladih članova na području županije,

– promicanje politike Hrvatske starčevićanske mladeži na području županije,

– osnivanje klubova mladeži u što više županijskih samoupravnih jedinica,

– nadziranje klubova mladeži na području županije za što bolji i kvalitetniji rad Hrvatske starčevićanske mladeži na području čitave županije,

– pomaganje podružnicama Hrvatske čiste stranke prava na području županije u ostvarenju njihovih političkih ciljeva,

– održavanje sjednica najmanje jednom mjesečno.

 

Sve dužnosti opisane u Ustavu Hrvatske čiste stranke prava vrijede i za Županijska vijeća Hrvatske starčevićanske mladeži.

 

GRADSKI ODBOR GRADA ZAGREBA

 

Članak 24.

            Gradski odbor Grada Zagreba ima status Županijskog vijeća, te sva pravila koja se odnose na Županijska vijeća primjenjuju se i na Gradski odbor Grada Zagreba.

 

SREDIŠNJA TIJELA

 

 1. 1.      Opći sabor

Članak 25.

            Opći sabor je najviše tijelo Hrvatske starčevićanske mladeži, a čine ga izlaslanici izabrani u klubovima mladeži i povjerenici.

Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži utvrđuje broj članova Općeg sabora i ključ po kojemu će izaslanici klubova mladeži slati svoje izaslanike.

Članovi središnjega odbora, Glavnog stana, predsjednici Županijskih vijeća te zastupnici u Hrvatskom saboru izabrani iz redova Hrvatske starčevićanske mladeži po svomu su položaju članovi Općeg sabora.

Opći sabor zasjeda najmanje jednom u dvije godine, a saziva ga predsjednik Hrvatske starčevićanske mladeži i objavljuje dnevni red s prilozima o kojima će se raspravljati.

Članak 26.

            Predsjednik Hrvatske starčevićanske mladeži dužan je sazvati Opći sabor na zahtjev:

– Središnjeg tijela Hrvatske čiste stranke prava,

– Nadpolovične većune svih članova Središnjeg odbora Hrvatske starčevićanske mladeži,

– 2/5 klubova mladeži ili

– 200 članova Hrvatske starčevićanske mladeži koji potječu najmanje iz 10 klubova mladeži

Ako predsjednik ne bi sazvao Opći sabor unatoč pravovaljanomu zahtjevu za njegov saziv, to može učiniti predsjednik Hrvatske čiste stranke prava, bilo koji član Glavnog stana Hrvatske starčevićanske mladeži, skupina od 10 podpisnika zahtjeva ili drugo tijelo koje je podnijelo zahtjev za saziv Općeg sabora.

 

Članak 27.

            Sabor na svom zasjedanju obavlja slijedeće:

– utvrđuje ciljeve i politiku Hrvatske starčevićanske mladeži o svim bitnim životnim pitanjima Hrvatske i hrvatskoga naroda, naročito njegove mladeži,

– razmatra i prihvaća izvješće o radu Hrvatske starčevićanske mladeži između njegovih dvaju zasjedanja,

– donosi i mijenja Statut i Program rada Hrvatske starčevićanske mladeži, te daje tumačenja istoga,

– bira predsjednika i članove predsjeništva, te ih razrješava dužnosti,

– daje smjernice za rad Hrvatske starčevićanske mladeži u idućemu razdoblju,

– obavlja i druge poslove od velike važnosti kao što su donošenje važnih političih odluka (deklaracija, rezolucija, povelja, politička stajališta itd.) i osnivanje novih odbora i povjerenstava koja nisu propisana ovim Statutom, a za koje se odluči da su potrebni.

 

Članak 28.

            Uvjet za donošenje pravovaljane odluke Općeg sabora je natpolovična nazočnost svih članova Općeg sabora.

Svaka odluka Općeg sabora se donosi apsolutnom većinom glasova nazočnih članova Sabora.

 1. 2.      Središnji odbor

 

Članak 29.

            Središnji odbor je najviše tijelo Hrvatske starčevićanske mladeži između dvaju zastupanja Općeg sabora.

Članovi Središnjeg odbora su predsjednici klubova mladeži Hrvatske starčevićanske mladeži, te povjerenici.

Članovi Glavnog stana Hrvatske starčevićanske mladeži, predsjednici Županijskih vijeća i zastupnici izabrani u Hrvatski sabor iz redova Hrvatske starčevićanske mladeži po svomu su položaju članovi Središnjeg odbora.

Sjednice Središnjeg odbora održavaju se najmanje jednom u šest mjeseci.

Središnji odbor saziva i njegovim radom upravlja predsjednik Hrvatske starčevićanske mladeži.

 

Članak 30.

            Središnji odbor:

– daje političke smjernice za ostvarivanje ciljeva i provedbu političkih odluka i stajališta što ih utvrde središnja stranačka tijela i Opći sabor Hrvatske starčevićanske mladeži,

– utvrđuje djelatnost Hrvatske starčevićanske mladežiizmeđu dvaju zasjedanja Općeg sabora Hrvatske starčevićanske mladeži,

– daje smjernice za rad nižih tijela Hrvatske starčevićanske mladeži,

– od Glavnog stana i nižih tijela Hrvatske starčevićanske mladeži zahtijeva podnošenje izvješća o njihovu radu, razmatra ta izvješća i daje im upute za poboljšanje rada Hrvatske starčevićanske mladeži,

– imenuje potrebna povjerenstva i odbore pomoću kojih u slučaju potrebe obavlja poslove iz svoga djelokruga i određuje im zadatke,

– za Opći sabor i u Središnji odbor Hrvatske čiste stranke prava imenuje izaslanike odnosno bira članove iz reda Hrvatske starčevićanske mladeži,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim propisima Hrvatske starčevićanske mladeži.

Članak 31.

Uvjet za donošenje pravovaljane odluke Središnjeg odbora je natpolovična nazočnost svih članova Općeg sabora.

Svaka odluka Središnjeg odbora se donosi apsolutnom većinom glasova nazočnih članova Sabora.

 

 1. 3.      Glavni stan

Članak 32.

            Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži je vrhovno političko tijelo između sviju sjednica Središnjeg odbora.

Predsjeništvo čine predsjednik Hrvatske starčevićanske mladeži i još 9 članova.

Na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici Glavni stan između svojih članova bira dva dopredsjenika i tajnika.

Na prijedlog predsjednika, Predsjeništvo može kooptirati još 3 člana, ukoliko se ukaže potreba za tim.

 

Članak 33.

            Dužnosti Glavnog stana su:

– raspravljanje o svakodnevnim političkim pitanjima i o cjelokupnom radu Hrvatske starčevićanske mladeži i Stranke, te utvrđivanje zajedničkih stajališta oko istih,

– osnivanje i imenovanje odbora i povjerenstava, te razrješenje dužnosti istih po potrebi,

– raspuštanje i imenovanje svih postojećih odbora, povjerenstava, organizacija i ustrojbenih jedinica po potrebi,

– održavanje stalnog kontakta između članova Glavni stan.

 

Članak 34.

            Sjednicu Glavnog stana Hrvatske starčevićasnske mladeži saziva predsjednik i to najmanje jednom mjesečno.

Sjednica Glavnog stana se može sazvati na zahtjev najmanje trećine članova Glavnog stana.

Sjednica Glavnog stana se može održati telefonski ili putem Interneta, ukoliko za to postoji potreba.

 

Članak 35.

Uvjet za donošenje pravovaljane odluke Glavnog stana je natpolovična nazočnost svih članova Glavnog stana.

Svaka odluka Glavnog stana se donosi apsolutnom većinom glasova nazočnih članova Glavnog stana.

 

 1. 4.      Predsjednik

Članak 36.

            Na čelu Hrvatske starčevićanske mladeži se nalazi predsjednik koji predstavlja i zastupa Hrvatsku starčevićansku mladež te odgovara za njezin rad i stanje.

Predsjednik je ovlašten sudjelovati na svim sjednicama klubova mladeži, županijskih vijeća i gradskog odbora, te sudjelovati u raspravi.

 

Članak 37.

Dužnosti i poslovi koje obavlja predsjednik:

– provodi politiku sadržanu u Temeljnim načelima, smjernicama i odlukama središnjeg tijela Hrvatske čiste stranke prava i u Programu i u smjenicama o odlukama Hrvatske starčevićasnske mladeži,

– brine se o ostvarivanju statutarnih i ostalih propisa Hrvatske starčevićasnske mladeži,

– brine se da Hrvatska starčevićanska mladež u cjelosti radi i djeluje u skladu sa općim moralnim načelima, te pravaškim načelima dr. Ante Starčevića,

– zauzima politička stajališta o svakodnevnim političkim pitanjima, te o svim životnim pitanjima hrvatskog naroda i hrvatskih građana, a posebno mladeži,

– održavanje stalnog kontakta sa svim dužnosnicima Hrvatske starčevićanske mladeži, zahtjevanje i primanje izvješća o radu, te poticanje i upućivanje istih u njihovom političkom radu,

– brine se za upoznavanje javnosti s radom središnjeg tijela Hrvatske starčevićanske mladeži,

– odgovara središnjim tijelima Hrvatske čiste stranke prava za rad Hrvatske starčevićanske mladeži,

– zasjeda sjednicama središnjih tijela, utvrđuje i potpisuje zaključke i odluke donešenje na tim sjednicama, te ih iznosi u javnost,

– brine se za što bolji ustroj, organiziranost i proširenost Hrvatske starčevićanske mladeži,

– obavlja i druge poslove propisane zakonom, ovim Statutom, Ustavom i ostalim propisima stranke.

 

 1. 5.      Dopredsjednici

Članak 38.

            Dopredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti i poslova, te se savjetuju s njime oko istih.

U slučaju predsjednikove odsutnosti ili spriječenosti, predsjednik može zadužiti jednog od dopredsjednika da obavlja njegove dužnosti i poslove propisane ovim Statutom.

 

 1. 6.      Glavni tajnik

Članak 39.

            Dužnosti Glavnog tajnika:

– obavljanje tehničkih, organizacijskih i stručnih poslova u radu Hrvatske starčevićanske mladeži,

– održavanje uske suradnje sa predsjednikom, te zajedničko obavljanje poslova vezanih uz predstavljanje, zastupanje i vođenje Hrvatske starčevićanske mladeži,

– povezivanje s drugim političkim pomladcima, udrugama i skupinama mladih, te s bilo kojim drugim organizacijama ili pojedincima u svrhu ostvarivanja političkih stajališta Hrvatske starčevićanske mladeži,

– briga za promiđbu Hrvatske starčevićanske mladeži,

– evidencija članstva Hrvatske starčevićanske mladeži,

– Glavni tajnik obavlja i ostale poslove prema potrebi Hrvatske starčevićanske mladeži.

 

 1. 7.      Postrojnik

Članak 40.

            Članovi Glavnog stana mogu jednoga člana između sebe izabrati postrojnika.

Na postrojnika Hrvatske starčevićanske mladeži primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Ustava Hrvatske čiste stranke prava o postrojniku.

 

IV. IZBOR, OPOZIV I RAZRJEŠENJE TIJELA HRVATSKE STARČEVIĆANSKE MLADEŽI

 

 1. Izbor tijela

Članak 41.

            Sva tijela i dužnosnici Hrvatske starčevićanske mladeži biraju se na dvije godine.

Prije izbora svaki kandidat za dužnosnika Hrvatske starčevićanske mladeži dužan je iznijeti životopis i u njemu navesti i službe i političke udruge u kojima je djelovao prije stupanja u Hrvatsku čistu stranku prava.

Članak 42.

            Dužnosnici i tijela Hrvatske starčevićanske mladeži biraju se javnim glasovanjem ako tijelo koje bira nadpolovičnom većinom ne odluči da se umjesto javnim bira tajnim glasovanjem.

Na sva ostala pitanja, koja se tiču izbora dužnosnika i tijela Hrvatske starčevićanske mladeži koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Ustava Hrvatske čiste stranke prava.

 

Članak 43.

            Ako se smanji broj članova Izvršnog odbora kluba mladeži, Izvršni odbor kluba mladeži može nadpolovičnom većinom glasova svojih preostalih članova ispražnjena mjesta u Izvršnom odboru popuniti novim članovima ako je to nužno za normalan rad tih tijela i ako bi redovit izbor članova predstavljao teškoću, s tim da broj novih članova Izvršnog odbora ne može biti veći od 1/3 njihova ukupnoga broja.

Na način opisan u stavku 1. ovoga članka postupit će Središnji odbor Hrvatske starčevićanske mladeži ako se smanji broj članova Glavnog stana.

 

 1. Opoziv i razrješenje tijela

 

Članak 44.

            Ako predsjednik Hrvatske starčevićanske mladeži ili Glavnog stana u cijelosti ne ispunjavaju svoje dužnosti ili ne postižu zadovoljavajuće razultate ili je u Glavnom stanu Hrvatske starčevićanske mladeži nastao nered, raskol ili nesloga, Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži mora na prijedlog predsjednika Stranke raspustiti cijelo Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži odnosno razriješiti dužnosti predsjednika Hrvatske starčevićanske mladeži i imenovati umjesto njih nova tijela koja će do redovitog izbora predsjednika ili Glavnog stana Hrvatske starčevićanske mladeži obavljati njihove dužnosti.

Svaki član raspuštenog tijela odnosno svaki razriješeni dužnosnik iz stavka 1. ovoga članka može se žaliti Središnjem odboru Hrvatske čiste stranke prava u roku od 15 dana od saznanja za raspuštanje odnosno za razrješenje.

U svemu ostalomu, što nije uređeno ovim Statutom, na opoziv i razriješenje tijela Hrvatske starčevićanske mladeži primjenjuju se na odgovorajući način odredbe Ustava Hrvatske čiste stranke prava o opozivu i razrješenja tijela stranke.

 

V. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 45.

            Hrvatska starčevićanska mladež ostvaruje prihode za rad od darova, dobrovoljnih priloga, organiziranja priredaba i sličnih izvora, kao i od sredstava što joj dodijeli Hrvatska čista stranka prava.

 

VI. PRESTANAK DJELOVANJA HRVATSKE STARČEVIĆANSKE MLADEŽI

 

Članak 46.

            Hrvatska starčevićanska mladež prestaje djelovati odlukom:

– Općeg sabora Hrvatske čiste stranke prava ili

– Općeg sabora Hrvatska starčevićanska mladež većinom od 2/3 svih izaslanika.

Nevaljana je i pravno ništavna odluka o izdvajanju Hrvatske starčevićanske mladeži iz sastava Hrvatske čiste stranke prava.

U slučaju prestanka postojanja Hrvatske starčevićanske mladeži, cjelokupna imovina pripada Hrvatskoj čistoj stranci prava.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 47.

            Na izmjene i dopune ovoga Statuta primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Ustava Hrvatske čiste stranke prava o njegovim izmjenama i dopunama.

Autentično tumačenje ovoga Statuta daje Opći sabor Hrvatske starčevićanske mladeži, a Glavni stan Hrvatske starčevićanske mladeži kada Opći sabor ne zasjeda.

Članak 48.

            Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova usvajanja na Općem saboru Hrvatske starčevićanske mladeži.

U slučaju da su neke odredbe ovoga Statuta suprotne Ustavu Hrvatske čiste stranke prava, neće se primjenjivati.

Središnji odbor Hrvatske čiste stranke prava stavit će izvan snage odredbe ovoga Statuta koje su u protimbi s Ustavom Hrvatske čiste stranke prava.

 

IV. Opći sabor Hrvatske starčevićanske mladeži

U Zagrebu, 11.04.2017

Predsjednica Hrvatske starčevićanske mladeži

Anja Klobučar